סמסטר קיץ

קהל היעד:
סטודנטים מן המניין אשר לא עמדו בדרישות הקורס במשך שנת הלימודים ומבקשים לחזור עליו.

הלימודים מתקיימים במקצועות:

 - עקרונות הכימיה  - מועדי הקורס: 28/7-05/09

 - כימיה אורגנית א'  - מועדי הקורס:28/7-20/08

 - חדו"א א' (מורחב)  - מועדי הקורס: 28/07-05/09

 - חדו"א א'  - מועדי הקורס:29/07-30/08

 - חדו"א ב'  - מועדי הקורס: 09/08-11/09

 * מועדי הבחינות בקורסים יתקיימו במהלך החודשים ספטמבר ואוקטובר 2019

לפרטים נוספים: 
קרן אוחיון
טל: 08-9489285
פקס: 08-9470171
דוא"ל:kerenoha@savion.huji.ac.il

 

 

הרשמה לקורסי קיץ
✔  דמי ההרשמה בסך 70 ₪ מצורפים לתשלום הראשון
מידע אישי
התחייבות

 הריני מתחייב/ת  לשלם את מלוא שכר הלימוד עבור קורס/י סמסטר הקיץ אליהם נרשמתי.
ידוע לי שניתן לבטל ההרשמה בכתב בלבד/במייל ל-kerenoha@savion.huji.ac.il
לא יאוחר מתאריך 17/07/2019.

שכר הלימוד לא יוחזר לי לאחר התאריך הנ"ל.

התשלום יוחזר לי רק במקרה שהקורס לא יפתח או שלא יוותר עבורי מקום.

למקבלים השתתפות במימון הקורס, נא לצרף התחייבות חתומה ע"י המוסד/הגורם המממן. 

צרף התחייבות
גודל קובץ מירבי: 20 MB
סיומות קובץ מותרות: gif jpg jpeg png bmp tif txt rtf pdf doc docx odt ppt xls xlsx zip

לתשומת לבך: על פי החלטת רשויות האוניברסיטה, כל הקורסים הנלמדים בקיץ מדווחים לשנת הלימודים שמתחילה בסתיו העוקב. בהתאם לכך, הציון/ים שמתקבל/ים משפיע/ים על הממוצע של השנה העוקבת לקורס הקיץ.

כל נהלי הוראה ולימודים חלים על קורסי הקיץ, כולל הנוהל שמתיר לחזור על קורס פעם אחת בלבד ולכל המאוחר בשנה העוקבת לשנה בה נלמד בפעם הראשונה (כולל קורס קיץ שבסוף השנה העוקבת).

 

קורס קיץ שנלמד שלא על פי הנחיות אלה יישאר מחוץ לתואר של התלמיד והציון שיתקבל לא ישפיע על הציון הממוצע לתואר.

 

במקרה של אי ודאות, תלמיד מוזמן לפנות למזכירות הוראה לברר את זכותו או לוועדת הוראה בבקשה חריגה.